Tema 9: ORGĀNUL MEMBRANOSOS
RER
Aparell de Golgi
Aparell de Golgi 2
Lisosomes
Inclusions
Mitocondri
Cloroplast
Video del reticle endoplasmàtic (nivell universitari)
Vídeos Ayudantia Biocel: El reticle endoplasmātic
Vídeos Ayudantia Biocel: Transport reticle – golgi
Vídeos Ayudantia Biocel: Transporte Golgi – membrana